Adatkezelési tájékoztató hírlevél küldéssel kapcsolatban

A  Lovas-Show Kft. adatkezelési tájékoztatója hírlevél küldéssel kapcsolatban

A Lovas-Show Kft. (székhely: 1146 Budapest, Abonyi utca 31.,  cégjegyzékszám: 01-09-868951, adószám: 13705406-2-42, telefonszám: 0630-995-34-82, e-mail: ladanyi.kovacs.zoltan@lovasshow.hu, önállóan képviseli: Ladányi-Kovács Zoltán ügyvezető igazgató, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztiánné, info@adatvedelmiauditor.hu), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt a hírlevél küldéssel kapcsolatban.

 

Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés rövid áttekintése

Cél Címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről
Jogalap önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) a), 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (2) bek.).
Érintettek Minden természetes személy, aki a weboldalon keresztül a Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik
Adatkategória Név, e-mail cím
Időtartam  

Függően attól, amelyik előbb bekövetkezik:

a.        az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy

b.        hozzájárulás megerősítő kérés esetében a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejár, ennek eredménytelen letelte esetében az Adatkezelő az adatot törli

Mód feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás érintettek

 

Mi az adatkezelés célja?

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés.

Mi az adatkezelés jogalapja?

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) a), 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (2) bek.)

Kik az érintettek?

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok és céljaik?

név                            azonosítás

e-mail cím               azonosítás, hírlevél kiküldése

 

Meddig tart az adatkezelés? 

Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg

 1. az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy korábban,
 2. hozzájárulás megerősítő kérés esetében a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejár, ennek eredménytelen letelte esetében az adatot törli.

 

Mi az adatkezelés módja?

 1. Az adatkezelés módja:
 2. feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan
 3. küldés elektronikusan, automatizáltan
 4. leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik

 

Honnan származnak az adatok?

Az adatok forrása az érintett.

 

Történik adatközlés harmadik fél számára?

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve ha Adatkezelő adatfeldolgozót bíz meg hírlevelek kiküldésével, statisztikák készítésével, hírlevél fel-és leiratkozások kezelésével. Ebben az esetben erről külön tájékoztatja az érintetteket.

 

Hogyan biztosítja az Adatkezelő az érintettek adatait?

Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
 • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
 • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
 • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
 • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

Az adatkezeléssel kapcsolatban ilyet az Adatkezelő nem végez.

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

A GDPR és az Infotv alapján az érintett jogai a következők:

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek fennállnak.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogaikkal a ladanyi.kovacs.zoltan@lovasshow.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg.

 

Egyéb

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a ladanyi.kovacs.zoltan@lovasshow.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Lovas-Show Kft., 1146 Budapest, Abonyi utca 31.

Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

 

Lezárva: 2019. november hó 2. napján

Ladányi-Kovács Zoltán ügyvezető igazgató

Lovas-Show Kft.