Adatkezelési tájékoztató a lovasshow regisztrációval kapcsolatban

A  Lovas-Show Kft. adatkezelési tájékoztatója a lovasshow regisztrációval kapcsolatban

A Lovas-Show Kft. (székhely: 1146 Budapest, Abonyi utca 31.,  cégjegyzékszám: 01-09-868951, adószám: 13705406-2-42, telefonszám: 0630-995-34-82, e-mail: ladanyi.kovacs.zoltan@lovasshow.hu, önállóan képviseli: Ladányi-Kovács Zoltán ügyvezető igazgató, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztiánné, info@adatvedelmiauditor.hu), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt a lovasshow regisztrációval kapcsolatban.

 

Lovasshow regisztrációval kapcsolatos adatkezelés rövid áttekintése

Cél célja az érintett adatainak rögzítése a Lovas Világkupa sporteseményeire történő gördülékeny belépéshez, karszalag átvételéhez
Jogalap Érintett önkéntes hozzájárulása
Érintettek Minden természetes személy, aki a weboldalon keresztül a Lovas Világkupa sporteseményeire történő belépéshez regisztrál
Adatkategória Név, telefonszám, e-mail cím, város/település, részvétel időpontja, visszaigazolásban szereplő üzenet tartalma.
Időtartam Cél megvalósulásáig
Mód elektronikusan, manuálisan történik
Forrás érintettek

 

Mi az adatkezelés célja?

Az adatkezelés célja az érintett adatainak rögzítése a Lovas Világkupa sporteseményeire történő gördülékeny belépéshez, karszalag átvételéhez. Ugyanakkor az Adatkezelő a regisztrálók számával, mint statisztikai adattal azt is fel tudja mérni, hogy milyen biztonsági előkészületeket kell tennie.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes és önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a))

Kik az érintettek?

Minden természetes személy, aki a weboldalon keresztül a Lovas Világkupa sporteseményeire történő belépéshez regisztrál..

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok és céljaik?

 

Név                                       megszólítás, azonosítás

telefonszám                        azonosítás, kapcsolattartás

e-mail cím                           kapcsolattartás, visszaigazolás

város/település                  statisztika

részvétel időpontja           belépés, statisztika

visszaigazolásban

szereplő üzenet                 belépés

 

Meddig tart az adatkezelés?

Az adatkezelés a cél megvalósulásáig, tehát a rendezvény végéig tart.

Mi az adatkezelés módja?

 A regisztráció elektronikusan, automatizált rendszert használva, de manuálisan történik.

Honnan származnak az adatok?

Az adatok forrása az érintett.

Történik adatközlés harmadik fél számára?

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve ha Adatkezelő adatfeldolgozót bíz meg a regisztrációk vagy a belépések kezelésével. Ebben az esetben erről tájékoztatja az érintetteket.

 

Hogyan biztosítja az Adatkezelő az érintettek adatait?

Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

Az adatkezeléssel kapcsolatban ilyet az Adatkezelő nem végez.

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

A GDPR és az Infotv alapján az érintett jogai a következők:

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek fennállnak.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogaikkal a ladanyi.kovacs.zoltan@lovasshow.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg.

 

Lezárva: 2019. november hó 2. napján

Ladányi-Kovács Zoltán ügyvezető igazgató

Lovas-Show Kft.