Adatkezelési tájékoztató

A  Lovas-Show Kft. külső adatkezelési tájékoztatója a www.lovasshow.hu weboldalon

A Lovas-Show Kft. (székhely: 1146 Budapest, Abonyi utca 31.,  cégjegyzékszám: 01-09-868951, adószám: 13705406-2-42, telefonszám: 0630-995-34-82, e-mail: ladanyi.kovacs.zoltan@lovasshow.hu, önállóan képviseli: Ladányi-Kovács Zoltán ügyvezető igazgató, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztiánné, info@adatvedelmiauditor.hu), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) a ladanyi.kovacs.zoltan@lovasshow.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz és többek között sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.
 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.
 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén és rendezvények helyszínein papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.
 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg és amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatközlés történik, úgy az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a IV. sz. mellékletben került megnevezésre.
 • az alábbi összefoglalás az Adatkezelő külső érintett, tehát bárki számára releváns adatkezeléseit tartalmazza, így nem tartalmazza azokat, amelyek az Adatkezelő belső működésére, vagy az Adatkezelő Munkatársaira vonatkoznak. Ezen adatkezelésekről az érintett a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat

 

Milyen adatkezeléseket végez az Adatkezelő?

Egyszeri információkérés

Az adatkezelés független az információkérés módjától. Egyszeri információkérés irányulhat rendezvény megszervezésére, vagy másra.

Cél az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
Jogalap önkéntes hozzájárulás
érintettek minden természetes személy, aki az adatkezelővel kapcsolatba lép és az adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam cél megvalósulásáig vagy elévülési időben
Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás érintettek

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. A kapcsolattartás ebben az adatkezelésben azt jelenti, hogy nem egyszeri alkalomról van szó.

Cél az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolás a, megoldása, marketing/értékesítési aktivitás
Jogalap önkéntes hozzájárulás vagy megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)
érintettek minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam törlési kérelemig, vagy cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig
Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás érintettek

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik bármilyen szerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelés.

Cél Megállapodás megkötése, kapcsolattartás
Jogalap Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.) kapcsolattartó k adatainak kezelése jogos érdeken alapul
érintettek Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy kapcsolattartókén t szerepel
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év
Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás érintettek

 

Hírlevél küldése

A hírlevélre feliratkozás nem kizárólagosan, de tipikusan a weboldalon keresztül történik.

Cél Címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről
Jogalap önkéntes hozzájáruláson alapul
Érintettek Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam Leiratkozásig
Mód feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan küldés elektronikusan, automatizáltan leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.
Forrás érintettek

 

Időpontegyeztetés

Az adatkezelés független attól, hogy az időpontegyeztetés milyen módon, milyen fórumon keresztül történik, vagy hogy ki (Adatkezelő vagy érintett) kezdeményezi.

Cél az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás
Jogalap önkéntes hozzájáruláson alapul
Érintettek Minden természetes személy, akivel az Adatkezelő időpontot egyeztet.
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam cél megvalósulásáig, vagy általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig
Mód feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan küldés elektronikusan, automatizáltan leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.
Forrás érintettek

 

Rendezvényszervezés

Ide tartozik például az előfutamok, a Nemzeti Vágta, a Spanyol Királyi Lovasiskola, a lovas világkupa, stb. eseményének megszervezése is.

Cél a rendezvény megszervezésé vel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel
Jogalap önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodás
Érintettek Minden természetes személy, aki más érintettekkel együtt, egyazon időpontban és helyen kívánja igénybe venni Adatkezelő szolgáltatásait egy adott rendezvényen, vagy azzal kapcsolatban megállapodást kötött az Adatkezelővel
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam elévülés vagy 8 évig
Mód feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan küldés elektronikusan, automatizáltan leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.
Forrás Érintettek

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik például az Adatkezelő felé történő és az Adatkezelő részéről történő átutalással kapcsolatos adatkezelés.

Cél A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése
Jogalap jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás
Érintettek Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig
Mód feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan küldés elektronikusan, automatizáltan leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.
Forrás Érintettek

 

Közösségi oldalakon történő marketing

Cél Adatkezelő marketingje
Jogalap önkéntes hozzájárulás
Érintettek Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam érintett kérésére törlésig
Mód Elektronikusan manuálisan történik
Forrás Érintettek

 

Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek

Például az egyes rendezvényeken készült felvételek kezelése tartozik ide.

Cél az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél
Jogalap önkéntes hozzájárulás
Érintettek Minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam érintett kérésére törlésig
Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás Érintettek

 

Panaszkezelés

Ide tartozik az érintetti, mint fogyasztói panaszok kezelése.

Cél az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás
Jogalap önkéntes hozzájárulással indul meg, de jogszabály alapján kötelező lesz az adatok kezelése
Érintettek Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított elévülési időben (5 évig) kezeli
Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás érintettek, Partnerek

 

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatok, pl. nevezési lapok kezelése.

Cél az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatóság a, valamint a hozzájárulás teljesítése (elszámoltathat óság elve), valamint kapcsolattartás.
Jogalap önkéntes hozzájárulás
Érintettek Minden természetes személy, ideértve a szervezet képviseletében eljáró személyt is, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam elévülésig vagy törlésig
Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
Forrás érintettek

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése, ideértve a berepülő önéletrajzok kezelését is

Cél Jelentkezés, nyitott álláshely esetén annak betöltése, kapcsolattartás
Jogalap önkéntes hozzájárulás
érintettek Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam 6 hónapig jogos érdekből, a hozzájárulásban meghatározott ideig vagy érintett törlési igényének teljesítéséig
Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
Forrás érintettek

 

Balesettel kapcsolatos adatkezelések

Ide tartozik a Munkatárs munkába jutásával kapcsolatos vagy munkavégzés közben történő baleset adatainak kezelése, vagy a rendezvények során történő balesetek kezelése is.

Cél az érintettek azonosítása, kapcsolattartás, valamint a balesettel kapcsolatos jogi és egyéb lépések megtétele
Jogalap jogi kötelezettség teljesítése, érintett létfontosságú érdeke
Érintettek Minden természetes személy, aki balesetet szenved, aki abban részt vett, valamint aki a dokumentálásban részt vesz.
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam 5 évig.
Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
Forrás érintettek, harmadik személyek

 

Lovasshow regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Cél célja az érintett adatainak rögzítése a Lovas Világkupa sporteseményeire történő gördülékeny belépéshez, karszalag átvételéhez
Jogalap Érintett önkéntes hozzájárulása
Érintettek Minden természetes személy, aki a weboldalon keresztül a Lovas Világkupa sporteseményeire történő belépéshez regisztrál
Adatkategória Név, telefonszám, e-mail cím, város/település, visszaigazolásban szereplő üzenet tartalma.
Időtartam Cél megvalósulásáig
Mód elektronikusan, manuálisan történik
Forrás érintettek

 

Vagyonvédelmi rendkívüli események kezelésével kapcsolatos adatkezelés

Cél rendkívüli esemény kivizsgálása
Jogalap az Adatkezelő jogos érdeke
Érintettek Minden természetes személy, aki rendkívüli esemény alanya, részese, továbbá az azt rögzítő Munkatárs
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam általános elévülési idő
Mód elektronikusan, papír alapon, manuálisan történik
Forrás érintettek

 

Érintetti (regisztráló/ügyfél/jelentkező/partner/versenyző/tulajdonos/stb.) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Idetartozik bármilyen érintetti nyilvántartás, például box beosztás, nevezési nyilvántartás, indulói nyilvántartás, stb. függetlenül attól, hogy milyen rendszerben (pl. excel táblázat, vagy célszoftver) történik, vagy hogy mi az érintetti nyilvántartás adott, önálló célja (ha a nyilvántartáson, mint célon túl van más cél is).

Cél érintettek nyilvántartása, a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése, egyes lépések nyomonkövetése
Jogalap Függően a konkrét nyilvántartástól, önkéntes hozzájárulás vagy megállapodáson alapul vagy jogos érdek
érintettek minden érintett, akinek adatainak nyilvántartása cél.
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Mód elektronikusan, manuálisan
Forrás érintettek

 

Versenyekre történő nevezéssel kapcsolatos adatkezelések

Ide tartozik az előfutamon, Nemzeti Vágtán történő részvétellel kapcsolatos nevezés.
A nevezési lapon hozzájárulás is adható adatok közzétételéhez.
Nevezéshez szorosan kapcsolódó adatkezelés a futamtáblák elkészítése.

Cél az érintett azonosítása és versenyen történő részvétel feltételeinek ellenőrzése, valamint kapcsolattartás a rendezvény marketingje a rendezvény futamainak nyomonkövethetősége.
Jogalap hozzájárulás
Érintettek Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával nevezni kíván venni az Adatkezelő által szervezett eseményen, így a Nemzeti Vágtán és annak előfutamán, így a nevező, a lovas, a tulajdonos tartozik ide
Adatkategória Lásd részletesen adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig
Mód Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás Érintettek

 

Az érintett jogai

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek fennállnak.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Lezárva: 2019. november hó 2. napján

Ladányi-Kovács Zoltán ügyvezető igazgató

Lovas-Show Kft.